GDPR a ochrana osobných údajov

Všetko o rezorte Kaskády...

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR), spracovanie údajov, ochrana súkromia

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je spoločnosť Kaskády, s.r.o., Únovce 504, 924 01 Galanta, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO (IN): 36522279, tel: 00421 31 788 33 33, recepcia@kaskady.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.:

Ing. Danko, konateľ, tel: 00421 31 788 33 33, recepcia@kaskady.sk

Účel spracúvania osobných údajov :
ochrana majetku a zdravia   (prevádzkovanie kamerového systému)
Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR
Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.
Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote max. 90 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

V spoločnosti neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

 1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
 2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
 3. namietať spracúvanie osobných údajov,
 4. na prenosnosť svojich osobných údajov;
 5. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Využitie práv môže byť spojené s úkonmi, ktoré sú spoplatnené.

Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Platné od 1.1.2018.

Spoločnosť Kaskády, s.r.o., Únovce 504, 924 01 Galanta (ďalej len „spoločnosť“) v prevádzkach Event Hotel Kaskády (Únovce 504) a Hotel CITY Galanta (Vajanského 10), si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania.

Ak sa v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia po­u­žíva po­jem „My“, „Ja“, „spoločnosť“, „prevádzkovateľ“ a podobne, má sa tým na mysli spoločnosť Kaskády, s.r.o., Únovce 504, 924 01 Galanta, IČO (IN): 36522279 (kon­krétna osoba, ktorá ur­čuje účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov.

„Spro­stred­ko­va­teľ“ zna­mená iná osoba ako Pre­vádz­ko­va­teľ v da­nom prí­pade, ktorá v mene Pre­vádz­ko­va­teľa v kon­krét­nom prí­pade spra­cúva Osobné údaje.„GDPR“ zna­mená Na­ria­de­nie Európ­skeho par­la­mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe ta­kýchto úda­jov.„Web“ zna­mená we­bové stránky, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je Pre­vádz­ko­va­teľ pre­vádz­ko­va­ných na in­ter­ne­to­vej do­méne kaskady.sk. Web za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nok, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne.

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v sú­lade s GDPR a zá­ko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov a o zmene a do­pl­není nie­kto­rých zá­ko­nov.

1. Aké Osobné údaje o Vás zís­ka­vame?

1. Osobné údaje, ktoré nám sami po­skyt­nete:

Osobné údaje nám po­sky­tu­jete v prí­pade, že

a. sa roz­hod­nete na webe vy­pl­niť nie­ktorý z kon­takt­ných for­mu­lá­rov pre za­sie­la­nie správ

b. sa roz­hod­nete nás kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom emailu;

Aké­koľ­vek Osobné údaje nám po­sky­tu­jete dob­ro­voľne a ste po­vinní sám zvá­žiť do akej miery ta­kéto Osobné údaje po­skyt­nete. Bez po­skyt­nu­tia nie­kto­rých Osob­ných úda­jov však ne­môžeme re­a­go­vať na Váš pod­net či žia­dosť alebo ne­môže s Vami uzat­vo­riť zmluvu.

Zod­po­ve­dáte za správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť po­skyt­nu­tých Osob­ných úda­jov a my sa budeme na správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť týchto Osob­ných úda­jov spo­lie­hať. Ne­zod­po­vedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akej­koľ­vek tre­tej osobe mohli vznik­núť v sú­vis­losti s uve­de­ním ne­správ­nych, ne­ú­pl­ných alebo ne­prav­di­vých Osob­ných úda­jov.

2. Osobné údaje, ktoré zís­kame z Vášho po­u­ží­va­nia webu

Môžeme zís­ka­vať aj údaje, ktoré umož­ňujú Vašu iden­ti­fi­ká­ciu aj ne­priamo. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce údaje:

a. in­for­má­cie a dáta zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate na prí­stup na web, ktoré môžu za­hŕňať vše­obecné in­for­má­cie o Va­šom za­ria­dení;

b. dáta lo­gov, ktoré pred­sta­vujú dáta a in­for­má­cie, ktoré naše ser­very au­to­ma­ticky ukla­dajú ke­dy­koľ­vek pri­stu­pu­jete k webu (najmä IP ad­resa, čas prí­stupu, údaje o har­dware a soft­ware, ktorý po­u­ží­vate, po­čet kli­kov, stránky, ktoré uvi­díte alebo ich po­ra­die a čas, ktorý na strán­kach strá­vite a iné);

c. údaje o Va­šom po­u­ží­vaní webu;

d. in­for­má­cie zís­kané pro­stred­níc­tvom sú­bo­rov co­okies a iných prog­ra­mov na mo­ni­to­ro­va­nie uží­va­te­ľov, a to vrá­tane co­okies a mo­ni­to­ro­va­cích prog­ra­mov na­šich par­tne­rov alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí;

e. in­for­má­cie zís­kané mo­ni­to­ro­va­ním ak­ti­vít uží­va­te­ľov po klik­nutí re­klam­ného ban­neru alebo od­kazu a aj in­for­má­cie o ak­ti­vi­tách na strán­kach tre­tích strán (ako napr. vy­hľa­dá­va­čoch a so­ciál­nych sie­ťach a iných weboch);

f. in­for­má­cie, ktoré zís­kame pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych plu­gi­nov pre­vádz­ko­va­ných tre­tími stra­nami, napr. Fa­ce­book „Páči sa mi“ (Like But­ton) a po­dobné.

Vyš­šie uve­dené údaje ne­umož­ňujú samo o sebe iden­ti­fi­ko­vať kon­krétnu ži­júcu fy­zickú osobu. Vyš­šie uve­dené údaje sa stá­vajú Osob­nými údajmi v mo­mente kedy ich pri­ra­díme ku kon­krét­nej iden­ti­fi­ko­va­nej alebo iden­ti­fi­ko­va­teľ­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, napr. v prí­pade po­u­ží­va­nia webu s pri­hlá­se­ným uží­va­teľ­ským kon­tom.

3. Osobné údaje, ktoré zís­kame od tre­tích osôb

Prevádzkovateľ môže zís­ka­vať aj Osobné údaje od tre­tích osôb a tieto Osobné údaje kom­bi­no­vať s Osob­nými údajmi, ktoré web zís­kal od Vás. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce Osobné údaje:

a. údaje od pre­vádz­ko­va­te­ľov, kedy sme v pozícii spracovateľa osobných údajov a to sú : so­ciál­ne siete (Go­ogle, Fa­ce­book, Tripadvisor, Instagram, Foursquare ) ak ste sa roz­hodli zria­diť svoje uží­va­teľ­ské konto pro­stred­níc­tvom slu­žieb týchto tre­tích strán. V ta­kom prí­pade Vás pre­vádz­ko­va­teľ so­ciál­nej siete vy­zve na od­sú­hla­se­nie po­skyt­nu­tia Osob­ných úda­jov a na zá­klade tohto sú­hlasu tieto Osobné údaje pre­vádz­ko­va­teľ da­nej so­ciál­nej siete poskytne nám. Ďalej od spoločnosti PREVIO SK, s.r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava, prostredníctvom ich produktu rezervačného systému, TravelAgenti, s ktorými spolupracujeme a vďaka prepojenia do rezervačnéhoho systému vidíme údaje o vás – sú to dáta booking.com, expedia, hotels.com.

2. Akým spô­so­bom Vaše osobné údaje spra­cú­vame?

Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu a v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia a za úče­lom uve­de­ným niž­šie v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

1. Pl­ne­nie zmluv­ných po­vin­nosti

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu v akom ste vy­pl­nili jed­not­livé po­lia kontaktného for­mu­lára za úče­lom poskytnutia informácie a iných Va­šich po­žia­da­viek a na­šich zá­väz­kov.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade Váš súhlas. Údaje nepoužívame na marketingové účely.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu nutnú na archiváciu fakturácie a zmluvy medzi Vami a nami, v prípade, že k plneniu zmluvy nedôjde, Vaše údaje budú vymazané.

2. Za­sie­la­nie správ na účely pria­meho mar­ke­tingu a spätného kontaktovania

Spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa na účely za­sie­la­nia správ na Vašu emai­lovú ad­resu, aby sme Vás in­for­mo­vali o no­vin­kách a ak­tu­ál­nych in­for­má­ciách o pro­duk­toch ak ste po­žia­dali o zaradenie do databázy uchádzačov.

Máme za to, že keď vy­pl­ňu­jete svoju emai­lovú ad­resu do for­mu­láru pre za­sie­la­nie správ vy­jad­ru­jete svoj sú­hlas so za­sie­la­ním správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na re­a­li­zá­cii pria­meho mar­ke­tingu s cie­ľom po­nú­kať Vám in­for­má­cie a pro­dukty, ktoré pre Vás môžu byť re­le­vantné a zau­jí­mavé.

Vaše Osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu kým nezru­šíte svoju účasť v marketingovom zozname alebo sa od­hlá­site zo za­sie­la­nia správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

3. Po­sky­to­va­nie, zlep­šo­va­nie a opti­ma­li­zá­cia pre­vádzky webu

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje vrá­tane úda­jov zís­ka­ných z Vášho po­u­ží­va­nia webu špe­ci­fi­ko­va­ných vyš­šie na účely po­sky­to­va­nia, zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­ciu pre­vádzky webu, na zvý­še­nie kom­fortu pri ich po­u­ží­vaní, na za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory webu, ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia webu a pro­fi­lo­va­nia, zis­te­nia a za­brá­ne­nia zne­uží­va­nia webu (vrá­tane pre­ven­cie pred pod­vodmi, bez­peč­nost­nými in­ci­den­tami a inými po­dob­nými ak­ti­vi­tami), vy­hod­no­te­nia ri­zík a pl­ne­nia zá­kon­ných po­vin­ností.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nej pre­vádzky webu a opti­ma­li­zá­cií jeho fun­kci­ona­lít.

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu exis­ten­cie Vášho účtu až do žiadosti o jeho výmaz, maximálne po dobu 6 rokov.

Ta­ké­muto spra­cú­va­niu mô­žete za­brá­niť za­ká­za­ním po­u­ží­va­nia alebo ukla­da­nia sú­bo­rov co­okies na Va­šom za­ria­dení tým, že zme­níte na­sta­ve­nie Vášho pre­hlia­dača. Nie­ktoré fun­kcie webu však po­tom ne­mu­sia fun­go­vať správne.

Mô­žete tiež od­strá­niť sú­bory co­okies, ktoré sa ulo­žili na Va­šom za­ria­dení. Mô­žete tiež zvo­liť pre­hlia­da­nie nášho webu v „pri­vát­nom re­žime“, ktorý ob­me­dzí roz­sah úda­jov ukla­da­ných sú­bormi co­okies. Bliž­šie in­for­má­cie o po­u­ží­vaní sú­bo­rov co­okies náj­dete tu.

4. Od­po­ve­da­nie na otázky, žia­dosti, do­tazy

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kon­tak­to­va­nia Vás ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prí­padne aby sme vy­ko­nali iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nych slu­žieb a po­sky­to­va­nia pod­pory.

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na zod­po­ve­da­nie Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu alebo po­kiaľ budú uro­bené iné opat­re­nia v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom, av­šak nie dl­h­šie ako na 2 roky.

5. Vy­ba­vo­va­nie žia­dostí v sú­vis­losti s uplat­ňo­va­ním práv dot­knu­tých osôb podľa GDPR

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely pre­skú­ma­nia, po­sú­de­nia, vy­ko­na­nia čin­ností, vy­ba­ve­nia a in­for­mo­va­nia Vás o vy­ba­vení Va­šej žia­dosti tý­ka­jú­cej sa uplat­ne­nia nie­kto­rých z práv podľa člán­kov 16 až 22 GDPR.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie na­šej zá­kon­nej po­vin­nosti voči orgánom verejnej moci Slovenskej republiky.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu 10 ro­kov odo dňa do­ru­če­nia žia­dosti.

3. Komu sprí­stup­ňu­jeme Vaše Osobné údaje?

Sprí­stup­ňujeme Vaše Osobné údaje v na­sle­dov­ných prí­pa­doch:

· ak taká po­vin­nosť vy­plýva z plat­ných práv­nych pred­pi­sov, najmä na žia­dosť or­gá­nov čin­ných v trest­nom ko­naní, sú­dov, iných or­gá­nov ve­rej­nej moci alebo iných opráv­ne­ných osôb;

· ak je to ne­vy­hnutné na pl­ne­nie na­šich po­vin­ností a pri za­bez­pe­čení na­šich opráv­ne­ných zá­uj­mov najmä na­šim ad­vo­ká­tom, po­rad­com, au­dí­to­rom, po­sky­to­va­te­ľom IT slu­žieb, mar­ke­tin­go­vým a re­klam­ným agen­tú­ram a pod..

Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov, ktorých zoznam je:

 • majitelia spoločnosti
 • riaditeľ spoločnosti, resp. hotela
 • manažér spoločnosti, resp. hotela
 • rečepčný/á hotela
 • obsluha reštaurácie
 • účtovník spoločnosti, resp. hotela

S oso­bami, ktoré majú po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa uzat­vá­rame v sú­lade s GDPR zmluvy o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a v mene webu. Všetci naši Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia. Sú to: Poskytovateľ hostingu, správca webstránky, spoločnosť Google, dodávateľ rezervačného systému.

4. Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov?

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva.

1. Právo na prí­stup k úda­jom

Máte právo po­ža­do­vať od nás po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vajú a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie Osob­ných úda­jov môžeme spo­plat­niť) a in­for­má­ciu o

· účele spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov;

· ka­te­gó­rii spra­cú­va­ných Osob­ných úda­jov;

· iden­ti­fi­ká­cii prí­jemcu alebo o ka­te­gó­rii prí­jemcu, kto­rému boli alebo majú byť Osobné údaje po­skyt­nuté, najmä o prí­jem­covi v tre­tej kra­jine alebo o me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cii, ak je to možné;

· dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov; ak to nie je možné, in­for­má­ciu o kri­té­riách jej ur­če­nia;

· práve po­ža­do­vať od nás opravu Osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, ich vy­ma­za­nie alebo ob­me­dze­nie ich spra­cú­va­nia, alebo o práve na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov;

· práve po­dať ná­vrh na za­ča­tie ko­na­nia o ochrane Osob­ných úda­jov;

· zdroji Osob­ných úda­jov, ak sa Osobné údaje ne­zís­kali od Vás;

· exis­ten­cii au­to­ma­ti­zo­va­ného in­di­vi­du­ál­neho roz­ho­do­va­nia vrá­tane pro­fi­lo­va­nia najmä in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stupe, ako aj o vý­zname a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch ta­kého spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov pre dot­knutú osobu.

2. Právo na opravu

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vil ne­správne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.

3. Právo na vy­ma­za­nie

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby sme bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak:

· už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali;

· ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie;

· na­mie­tate ich spra­cú­va­nie;

· sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne,

· je dô­vod pre vý­maz spl­ne­nie po­vin­nosti podľa GDPR, oso­bit­ného pred­pisu alebo me­dzi­ná­rod­nej zmluvy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­lika via­zaná; alebo

· boli Osobné údaje zís­kane v sú­vis­losti s po­nu­kou slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti od nás podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (po­nuka slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti die­ťaťu).

4. Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia

Máte právo po­ža­do­vať, aby sme ob­me­dzili spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov ak:

· na­mie­tate správ­nosť Osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ceho nám ove­riť správ­nosť Osob­ných úda­jov;

· spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je ne­zá­konné a na­mie­tate vy­ma­za­nie Osob­ných úda­jov a žia­date na­miesto toho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia;

· už ne­pot­re­bujeme Osobné údaje na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov, ale po­tre­bu­jete ich Vy na uplat­ne­nie alebo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov;

· ste na­mie­tali voči spra­cú­va­niu Va­šich Osob­ných úda­jov až do doby kým sme overili, či opráv­nené dô­vody na jeho strane pre­va­žujú nad Va­šimi opráv­ne­nými dô­vodmi.

5. Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby sme Vám po­skytli Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú v štruk­tú­ro­va­nom, bežne po­u­ží­va­nom a stro­jovo či­ta­teľ­nom for­máte a právo po­ža­do­vať aby sme pre­niesli tieto Osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami.

6. Právo na­mie­tať

Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov vrá­tane pro­fi­lo­va­nia, ktoré je vy­ko­ná­vané na práv­nom zá­klade, kto­rým je náš opráv­nený zá­u­jem. Na zá­klade Va­šej ná­mietky vy­hod­no­tíme, či s ohľa­dom na Vašu kon­krétnu si­tu­áciu, pre­va­žuje ochrana Vášho opráv­ne­ného zá­ujmu, Va­šich práv a slo­bôd nad na­šimi opráv­ne­nými zá­uj­mami, ktoré sle­du­jeme spra­cú­va­ním Va­šich Osob­ných úda­jov alebo ak opráv­ne­ným dô­vo­dom je pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie alebo ob­ha­jo­va­nie na­šich práv­nych ná­ro­kov.

Máte právo na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov na účely pria­meho mar­ke­tingu.

Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním Osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním. Od­vo­la­nie sú­hlasu sa ne­týka spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ných nami na inom práv­nom zá­klade ako na zá­klade Vášho sú­hlasu.

7. Práva ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov

Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste byd­liska.

5. Bez­peč­nosť

1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti Osob­ných úda­jov.

2. Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné.

3. Časti webu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané nami. Nemáme žiadnu kon­trolu na tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich Osob­ných úda­jov.

6. Zmeny Pod­mie­nok

1. Sme opráv­není tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať.

2. Ak uro­bíme aké­koľ­vek zmeny v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia, umiest­nime nové Pod­mienky ochrany sú­kro­mia na web a podľa po­treby Vás o zmene Pod­mie­nok ochrany sú­kro­mia bu­deme in­for­mo­vať aj pro­stred­níc­tvom emailu.

3. Takto zme­nené Pod­mienky ochrany sú­kro­mia budú platné a účinné od mo­mentu, ktorý ur­číme ako deň ich plat­nosti a účin­nosti a po­u­ží­va­ním (kaž­dou náv­šte­vou stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Kaskády, s.r.o., Únovce 504, 924 01 Galanta (ďalej len „spoločnosť“) v prevádzkach Event Hotel Kaskády (Únovce 504) a Hotel CITY Galanta (Vajanského 10) si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

 • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov, ktorých zoznam je:
  •  majitelia spoločnosti
  • riaditeľ spoločnosti, resp. hotela
  • manažér spoločnosti, resp. hotela
  • rečepčný/á hotela
  • obsluha reštaurácie
  • účtovník spoločnosti, resp. hotela
 • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
 • Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory areálu spoločnosti kamerovým systémom len za účelom  ochrany majetku, verejného poriadku,  života a zdravia fyzických osôb.
 • Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie.
 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.
 • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb (ubytovacie alebo kúpeľné a s nimi súvisiace doplnkové služby), odpovedí na vaše otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.

Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb alebo kúpeľných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v súvislosti:

 • so získaním spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb,
 • marketingovými aktivitami.

Ďalšie vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov sú upravené v ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.  Podľa tohto ustanovenia dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu:  identifikačné údaje spoločnosti,  identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou sa žiadosť považuje za podanú ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou. Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na adrese:

Kaskády, s.r.o., Únovce 504, 924 01 Galanta, v prevádzkach Event Hotel Kaskády (Únovce 504) a Hotel CITY Galanta (Vajanského 10), tel: 00421 31 788 33 33, recepcia@kaskady.sk

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

Správca údajov

1.1. Spoločnosť: Kaskády, s.r.o., Únovce 504,. 924 01 Galanta. SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO (IN): 36522279, IČ DPH (VAT N): SK2020190084

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka č. 12655/T.
tel: 00421 31 788 33 33, recepcia@kaskady.sk

1.2.Spoločnosti Kaskády, s.r.o. záleží na ochrane osobných údajov a ochrane súkromia Dotknutých osôb, ktorú berie vážne, a preto prostredníctvom tohto Dokumentu poskytuje Dotknutým osobám nielen komplexné informácie podľa § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšie informácie a vysvetlenia za účelom vytvorenia úplnej transparentnosti k Dotknutej osobe a prehĺbenia vzájomnej dôvery. Spoločnosť rešpektuje osobné práva svojich klientov, a preto pripravila tieto Zásady o ochrane údajov (ďalej len „Zásady“), ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v tlačenej podobe na prevádzke hotela. Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Zákona č. 18/2018 z (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov”).

1.3 Tieto Zásady poskytujú všeobecný prehľad o tom, ako Spoločnosť spravuje údaje počas poskytovania svojich služieb. Vzhľadom na širokú škálu požiadaviek hostí sa môže spôsob spravovania údajov príležitostne líšiť od toho, čo je uvedené v týchto zásadách. K takejto odchýlka môže dôjsť na požiadanie hosťa a Spoločnosť bude vopred informovať hosťa o danom spôsobe.

1.4 Spoločnosť vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb.

1.5 Prevádzkovateľ Dotknutej osobe garantuje, že nikdy nepredá alebo inak komerčne nevyužije osobné údaje získané od Dotknutej osoby na účely podľa bodu (1) Dokumentu v rámci obchodnej spolupráci sa akoukoľvek treťou stranou a nikdy nezverejní žiadne osobné údaje Dotknutej osoby bez toho, aby s tým Dotknutá osoba nevyjadrila písomný súhlas (napr. zverejňovanie fotografií na marketingové a propagačné účely na internete).

1.6 Spoločnosť poskytne informácie o každom spravovaní údajov, ktoré nie je uvedené v týchto zásadách ešte pred daným procesom spravovania údajov. Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností.

1.7 Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie cieľa konkrétneho spravovania údajov. Právne vyhlásenie obsahujúce súhlas neplnoletých osôb mladších ako šestnásť rokov nie je platné, pokiaľ nie je dohodnuté alebo následne schválené štatutárnym zástupcom týchto neplnoletých osôb.

1.8 Ak Spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí Spoločnosť v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny, predchádzajúci súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.

1.9 Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v Spoločnosti na vykonávanie povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.

Definície

2.1 Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty – a akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.

2.2 Špeciálne údaje: osobné údaje o rasovom pôvode alebo etnickom pôvode, politických názoroch alebo členstve v politickej strane, o náboženskom alebo inom svetonázore, o členstve v odborových organizáciách, o sexuálnom živote, ako aj osobné údaje o zdravotnom stave, patologickej vášni a údaje o záznamoch v trestnom registri.

2.3 Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie.

2.4 Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných údajov.

2.5 Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia.

2.6 Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie vykonané s údajmi, najmä ak ide o  zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie, zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických atribútov vhodných na identifikáciu.

2.7 Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom

2.8 Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom.

2.9 Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná.

2.10 Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich rozlišovania.

2.11 Zablokovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu alebo navždy zablokovalo ich spravovanie.

2.12 Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností, ako aj bez ohľadu na  miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov.

2.13 Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov – vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi.

2.14 Tretia strana: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré nie sú totožné so subjektom údajov, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.

Spravovanie údajov

3.1 Využívanie hotelových služieb: Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať.

3.2 V prípade určitých služieb sa môžu v časti „komentáre“ poskytovať doplňujúce údaje, ktoré umožňujú kompletné posúdenie potrieb hosťa. Rezervácie izieb a poskytovanie služieb však nesmie závisieť od poskytnutia takýchto doplňujúcich údajov.

3.3 Hostia sa tiež môžu pri využívaní každej služby prihlásiť na ober noviniek. Spravovanie údajov týkajúcich sa noviniek je uvedené v Odseku 3.7.

3.4 Rezervácie pobytu: V prípade on-line, osobnej (na papieri) alebo telefonickej rezervácie Spoločnosť požaduje/môže požadovať od Hosťa poskytnúť nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, číslo telefónu, druh kreditnej karty /debetnej karty, meno držiteľa kreditnej karty/debetnej karty, dátum ukončenia platnosti kreditnej karty/debetnej karty.

3.5 Preverený obchodný partner Prevádzkovateľa, ktorý v postavení tretej strany prevádzkuje rezervačný systém zabezpečujú vo zvýšenej miere ochranu údajov a majú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a prenos Vašich osobných údajov cez verejne prístupnú počítačovú sieť je vždy chránený silnými a certifikovanými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií, najmä bit SSL (Secure Socket Layer).

3.6 Obchodný partner Prevádzkovateľa, ktorý v postavení tretej strany prevádzkuje rezervačný systém www.booking.com uchováva údaje  a potom ich zlikviduje. Detaily o ochrane Vášho súkromia, ktoré zabezpečuje tento obchodný partner Prevádzkovateľa nájdete tu: http://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html.

3.7 Údaje o bankovej karte: Pre rezervácie izieb môže Spoločnosť použiť len údaje z danej bankovej karty, kreditnej karty alebo bankového účtu v takom rozsahu a do toho času ako je potrebné na vykonanie práv a splnenie povinností. Údaje sú spracované bankovým partnerom zazmluvneným Spoločnosťou.

3.8 Hostia môžu získať ďalšie informácie o spravovaní  údajov bankovej karty jednotlivými pod-systémami spoločnosti na základe požiadavky zaslanej na e-mailovú adresu: recepcia@kaskady.sk

3.9 Dotazník pre hostí, systém hodnotenia: Ako súčasť procesu zabezpečenia kvality realizovaného Spoločnosťou, môžu Hostia poskytnúť spätnú väzbu ohľadne služieb  prostredníctvom on-line alebo papierového dotazníka a/alebo systému hodnotenia. Pri vypĺňaní dotazníka môžu Hostia poskytnúť nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dátum návštevy, číslo izby, e-mailová adresa. Poskytovanie týchto údajov nie je povinné a slúži len na účely presného preskúmania možných sťažností a/alebo na umožnenie Spoločnosti odpovedať hosťovi. Spätná väzba získaná takýmto spôsobom a údaje, ktoré Hosť môže poskytnúť, nemôžu umožniť vysledovanie tohto Hosťa alebo prepojenie na tohto Hosťa, ale Spoločnosť  by ich mohla použiť na štatistické účely. Osobné údaje poskytnuté pri vypĺňaní dotazníka musí Spoločnosť vymazať v priebehu 5 (piatich) pracovných dní po preskúmaní sťažnosti. Spoločnosť vymaže e-mailovú adresu a užívateľské meno poskytnuté z dôvodu použitia systému hodnotenia, ak Hosť pošle takúto požiadavku na e-mailovú adresu: recepcia@kaskady.sk

3.10 Bezpečnostné kamery. Spoločnosť vyhlasuje, že verejne prístupné priestory spoločnosti Kaskády, s.r.o., vrátane prevádzok, najmä parkovisko, priestory haly a chodby a priestor baru v reštaurácii sú monitorované kamerovým systémom. Bezpečnostné kamery sú označené piktogramom a textovým upozornením. Účelom bezpečnostných kamier je ochrana majetku. Presnejšie povedané, účelom je ochrana zariadenia významnej hodnoty, ako aj osobných cenností hostí a používa sa na odhaľovanie porušovania zákona  a pristihnutie páchateľa pri čine.

3.11 Newsletter – novinky. Spoločnosť nesmie posielať novinky fyzickým osobám, kým s tým subjekt údajov nesúhlasí.  Subjekty údajov poskytnutú Spoločnosti súhlas na zasielanie elektronických noviniek na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli počas registrácie na objednanie si noviniek (na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme). Poskytnutím svojej adresy subjekty údajov súhlasia so zasielaním propagačných materiálov na ich adresu. Spoločnosť je povinná uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov poskytnutých Spoločnosti na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám Spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a/alebo neoprávneným stranám a musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám nahliadnuť do nich. Účelom spravovania údajov  týkajúcich sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie adresátom ohľadne najnovších špeciálnych ponúk Spoločnosti. Spoločnosť musí spravovať osobné údaje zozbierané pre tento účel tak dlho, ako chce Spoločnosť informovať subjekty údajov prostredníctvom noviniek a/alebo pokiaľ sa neodhlásia z odoberania noviniek. Subjekty údajov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odoberania noviniek na spodnej časti noviniek alebo zaslaním e-mailovú adresu: recepcia@kaskady.skSpoločnosť preveruje zoznam odberateľov noviniek každých päť rokov a požaduje potvrdenie súhlasu s odoberaním noviniek po piatich rokoch. V priebehu 30 (tridsiatich) dní po zaslaní takýchto e-mailov musí Spoločnosť vymazať zo zoznamu všetky subjekty údajov, ktorí nepotvrdili svoj súhlas s odoberaním noviniek. Hostia sa môžu prihlásiť na automatické odoberanie noviniek z facebooku kliknutím na „like“ a tiež sa z toho môžu odhlásiť kliknutím na „dislike“ a/alebo môžu vymazať nechcené automatické pripojenie zo svojej nástenky prostredníctvom nastavení na nástenke. Spoločnosť môže posielať propagačné materiály mailom bez predchádzajúceho súhlasu subjektov údajov za podmienky, že Spoločnosť poskytne príležitosť pre zakázanie zasielania ďalších propagačných materiálov.

3.12 Profil na facebooku: Spoločnosť a hotel sa dajú kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok . Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky  dozvedieť o aktuálnych špeciálnych ponukách. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí/hotela/reštaurácií. Pokiaľ to nie je skupinová fotografia, Spoločnosť  si musí vždy pred ich publikovaním vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas subjektov údajov. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete  v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

3.13 Údaje o návštevnosti webových stránok

Referencie a linky: Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.

Analytické nástroje, cookies: spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Remarketingové kódy: Používame remarketingové kódy na zaznamenanie, keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám  umožňuje v budúcnosti poskytovať cielenú reklamu. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

Kontakt: Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily a uchováva ich po dobu 5 (piatich) rokov.

Spravovanie údajov o žiadateľoch o zamestnanie: V prípade, ak Spoločnosť dostane životopisy v akomkoľvek formáte pre účely hľadania zamestnania, predpokladá sa, že subjekt údajov súhlasil so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise. Účelom spracúvania údajov je výber vhodných uchádzačov. Ak subjekt údajov výslovne zakáže spravovanie takýchto osobných údajov, musí Spoločnosť takéto údaje vymazať. Pokiaľ uchádzač nežiada o vymazanie údajov, potom bude životopis a údaje v ňom uvedené – pokiaľ sa osoba neprihlásila na konkrétnu ponuku práce – do 1 roka od zaslania vymazaná. Životopisy osôb, ktoré sa prihlásili na konkrétnu ponuku práce, budú vymazané okamžite po zvolení osoby, ktorá danú pozíciu obsadí. Spoločnosť poskytne životopisy uchádzačov a/alebo osobné údaje v nich uvedené tretím osobám iba s výslovným predbežným súhlasom uchádzača. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie o spravovaní údajov o žiadateľoch o zamestnanie Spoločnosťou, pošlite e-mail na: recepcia@kaskady.sk

Bezpečnosť údajov

4.1  Systém SSL: Spoločnosť používa na svojich stránkach SSL šifrovanie pre rezervácie on-line. Všetky informácie, ktoré subjekt údajov zdieľa so Spoločnosťou sa musia automaticky šifrovať a musia byť chránené pri prenose po sieti. Keď náš server dostane informácie odkóduje sa použitím individuálneho súkromného kľúča. SSL umožňuje prehliadaču pripojiť sa na webovú stránku a vytvoriť bezpečný komunikačný kanál transparentným spôsobom.  SSL je najširšie využívaným a najúspešnejším šifrovacím systémom. Aby subjekty údajov mohli používať systém, potrebujú jednoducho overiť kompatibilitu svojich prehliadačov.

4.2 Ostatné činnosti súvisiace s bezpečnosťou: Spoločnosť musí zabezpečiť transparentnosť kontroly a určiť ako a ktoré osobné údaje sa prenášajú použitím prístroja na prenos údajov, kto a kedy vkladá ktoré údaje do systému a musia tiež zabezpečiť, aby sa systém mohol v prípade chyby obnoviť. Sú generované správy o chybách, ku ktorým došlo v priebehu automatického spracovania.

4.3 Spoločnosť musí spravovať osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným osobám.  Spoločnosť musí osobitne chrániť osobné údaje proti neoprávnenému prístupu, úprave, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj voči náhodnému zničeniu, poškodeniu a nedostupnosti kvôli zmene použitej technológie. Spoločnosť musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila technickú ochranu osobných údajov

Prenos údajov

5.1 Spoločnosť má právo prenášať osobné údaje poskytnuté  aj na obchodných partnerov. Tieto subjekty musia spravovať poskytnuté údaje spôsobom definovaným v tejto Príručke. Takýto prenos informácií  sa môže uskutočniť, ak subjekty údajov boli riadne vopred informované pred poskytnutím služby. Za účelom overenia zákonnosti prenosu údajov a informovania subjektov údajov, musí Spoločnosť uchovávať protokol o prenose údajov obsahujúci čas prenosu spravovaných osobných údajov, právny základ a adresáta prenosu údajov, ako aj definovanie rozsahu prenášaných osobných údajov a všetky údaje stanovené zákonom predpisujúcim spravovanie údajov.

5.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo odovzdať spravované osobné údaje bez špecifického súhlasu subjektu údajov kompetentným úradom a súdom v prípadoch stanovených zákonom na požiadanie týchto úradov a súdov.

Spracovateľ údajov

6.1 Môžete požiadať o špecifický zoznam spracovateľov údajov zaslaním e-mailu na recepcia@kaskady.sk  alebo kontaktovaním zamestnanca Spoločnosti zodpovedného za ochranu údajov prostredníctvom ich kontaktov uvedených v Článku I. Spoločnosť musí vybaviť takéto žiadosti písomnou formou do 30 (tridsiatich) dní.

Práva a opravné prostriedky

7.1 Poskytovanie informácií: Na základe žiadostí zaslaných subjektmi údajov na e-mailové adresy v každej časti alebo priamo Spoločnosti, musí Spoločnosť poskytnúť informácie týkajúce sa konkrétnych údajov o subjekte spravovaných Spoločnosťou a/alebo spracované spracovateľom údajov poverených Spoločnosťou; zdroj takýchto údajov, účel, právny základ a trvanie spravovania údajov; meno a adresa spracovateľov údajov, ako aj ich činnosti súvisiace so spravovaním údajov a (v prípade prenosu osobných údajov subjektu) právny základ a prijímateľ prenosu údajov. Takéto informácie sa musia poskytnúť do 25 dní, bezplatne raz ročne pre identické údaje, a za poplatok za všetky dodatočné požiadavky. Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, Spoločnosť musí písomne informovať subjekt údajov, ktoré ustanovenie ktorého zákona bolo právnym základom pre zamietnutie informácií a tiež musí informovať subjekt údajov o možnostiach odvolania sa.

7.2 Opravy: Ak sú osobné údaje nesprávne a Spoločnosť má k dispozícii správne údaje, musí takéto údaje opraviť. Spoločnosť musí o oprave informovať subjekt údajov, ako aj strany, ktoré potenciálne mohli dostať údaje od Spoločnosti pre účely spravovania údajov. Takéto oznámenie sa nemusí robiť, ak nie sú porušené oprávnené záujmy subjektu údajov v zmysle účelu spravovania údajov. Opravy na požiadanie, lehota na administráciu a podanie opravného prostriedku sa riadia Odsekom 7.1.

7.3 Vymazanie a blokovanie, námietka: Prípady vymazania a blokovania osobných údajov a námietky proti spravovania údajov sa riadia ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov. Spoločnosť musí poskytnúť informácie o právnych predpisoch uvedených v tomto odseku na základe požiadaviek zaslaných na recepcia@kaskady.sk

7.4 Súdne spory: Ak je porušené právo na súkromie subjektov údajov, môžu títo podať žalobu voči Spoločnosti. Súdne konanie sa riadi nariadeniami Zákona o ochrane osobných údajov, a nariadeniami v Občianskom zákonníku, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi. Spoločnosť musí poskytnúť informácie ohľadne právnych predpisov použitých v tomto odseku na základe požiadaviek poslaných na e-mailovú adresu: recepcia@kaskady.sk

7.5 Odškodnenie a poplatok za ujmu: Ak Spoločnosť spôsobí škodu protiprávnym spracúvaním údajov dotyčnej osoby alebo porušením požiadaviek ochrany osobných údajov, alebo poruší právo dotyčnej osoby na súkromie, od Spoločnosti je možné požadovať poplatok za ujmu. Správca údajov je zbavený zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škodu alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie spôsobili neodvrátiteľné dôvody mimo rozsahu spracúvania údajov. Spoločnosť je tiež zodpovedná za všetky škody subjektu údajov spôsobené spracovateľmi údajov, Spoločnosť je povinná uhradiť dotyčnej osobe aj poplatok za ujmu, v prípade porušenia práva na súkromie, spôsobené spracovateľom údajov. Spoločnosť je zbavená tejto zodpovednosti a zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škoda alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie bolo spôsobené neodvrátiteľným dôvodom silou mimo rozsah spravovania údajov. Škoda nemôže byť kompenzovaná a nie je možné požadovať poplatok za ujmu, ak bola spôsobená v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého pochybenia dotyčnej osoby.

Rôzne ustanovenia.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto Príručky o jej zmene zúčastnené strany upovedomí. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami. Využitie práv môže byť spojené s úkonmi, ktoré sú spoplatnené. Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc miestny Úrad pre ochranu osobných údajov.